ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Գ Ն Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Գինը ՝ ՀՀ դրամ               

11

1100001 Թերապևտիկ պրոֆիլի (այդ թվում ինֆեկցիոն) և վիրաբուժական բաժամունքներում կոնսերվատիվ բուժօգնություն՝ առանց ուղեկցող հիվանդությունների և բարդությունների դեպքում (ԸՊ) ԴԵՊՔ 150000 1-ից 3-րդ օրը 20000 4-րդից սկսած՝ 15000
1100002 Թերապևտիկ պրոֆիլի (այդ թվում ինֆեկցիոն) և վիրաբուժական բաժամունքներում կոնսերվատիվ բուժօգնություն՝  ուղեկցող (առանձին բուժում պահանջող) հիվանդությունների դեպքում ԴԵՊՔ 220000 1-ից 3-րդ օրը 37000 4-րդից  սկսած 22000
1100004 Թերապևտիկ պրոֆիլի (այդ թվում ինֆեկցիոն) և վիրաբուժական բաժամունքներում կոնսերվատիվ բուժօգնություն՝ առանց ուղեկցող հիվանդությունների և բարդությունների դեպքում ցերեկային ստացիոնար պայմաններում (ԸՊ)  ԴԵՊՔ 60000 1-ից 3-րդ օրը 8000 4-րդից սկսած՝ 6000
1100005 Թերապևտիկ պրոֆիլի (այդ թվում ինֆեկցիոն) և վիրաբուժական բաժանմունքներում կոնսերվատիվ բուժօգնություն՝ ուղեկցող (առանձին բուժում պահանջող) հիվանդությունների և/կամ բարդություններով ընթացող հիվանդություններ ցերեկային ստացիոնար պայմաններում (ԸՊ) ԴԵՊՔ  88000 1-ից 3-րդ օրը 14800 4-րդից սկսած  օրը՝ 8800
ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
0301461 Դատաբժշկական փորձագետի ուղեգրումով հետազոտում /մեծ./ ախտորոշում 30000
0301462 Դատաբժշկական փորձագետի ուղեգրումով հետազոտում ցերեկային ստաց. /մեծ./ ախտորոշում 12000
0601441 Դատաբժշկական փորձագետի ուղեգրումով հետազոտում /երեխա/ ախտորոշում 30000
0601442 Դատաբժշկական փորձագետի ուղեգրումով հետազոտում ցերեկային ստաց. ախտորոշում 12000
ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԱՅԻՆ
0311512 Դեղերի, բժշկական նշանակության առարկաների և սննդի մեկ օրվա ծախսեր հակատուբերկուլյոզային կազմակերպություններում և բաժանմունքներում /մեծ / մահճ/օր  1950

0611512

Դեղերի, բժշկական նշանակության առարկաների և սննդի մեկ օրվա ծախսեր հակատուբերկուլյոզային կազմակերպություններում և բաժանմունքներում /երեխա / մահճ/օր 1950
0904004

<Այլ ծախսեր> մեկ ամսվա հաստատված պայմանագրային գումարի ամսական համամասնությամբ

ամիս 4365075
ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
0301280  Տարափոխիկ (ինֆեկցիեն) /մեծ/ ԴԵՊՔ 115400 14400
         0301281  Տարափոխիկ (ինֆեկցիեն) ցեր, ստացիոնարում /մեծ/             ԴԵՊՔ      46160         5760
0203002   Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց հետազոտում հիվանդանոցային պայմաններում տարախոփիկ (ինֆեկցիոն) հիվանդությունների ախտորոշման նպատակով /մեծ/             ԴԵՊՔ 30700 6150
0601270 Տարափոխիկ (ինֆեկցիոն)երեխա ԴԵՊՔ  184100 20500
0601271 Տարափոխիկ (ինֆեկցիոն) ցեր. ստաց.երեխա ԴԵՊՔ 73640 8200
1100013 Առաջնակի հիվանդների հետազոտություն հիվանդանոցային պայմաններում՝ ախտորոշման ճշտման նպատակով (ինֆեկցիոն, ծառայություններում) (ԶԾ )  ԴԵՊՔ 50000 20000
1100014 Առաջնակին հիվանդների հետազոտությունհիվանդանոցային պայմաններում՝ ախտորոշման ճշտման նպատակով (ինֆեկցիոն, ծառայություններում) ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում ԴԵՊՔ 20000 8000
0611011 Բրոնխիտներ, թոքաբորբեր,/ինֆեկցիոն երեխա/ ԴԵՊՔ 112000 16000
0611110 Տոնզիլիտներ, վերին շնչառական ուղիների բորբոքային հիվանդաություններ /ռենիտներ, սինուսիտներ, ֆարինգիտենր, լարինգիտներ, տրեխեիտներ/ երեխա ԴԵՊՔ 98000 14000
4 Ախտորոշման, փորձաքննության և/ կամ բուժման նպատակով իրականացվող միջամտություններ
0503002 Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց հետազոտում հիվանդանոցային պայմաններում տարափոխիկ (ինֆեկցիոն) հիվանդություն ախտորոշման նպատակով /մեծ/ ԴԵՊՔ 30700 6150
6 ՀՀ կառավարության 2008թ. մաևտի 27-ին N 276-Ն որոշմամբ հաստատված բժշկական օգնության կազմակերպման ձևով պայմանավորված պետական պատվերի տեղադրման գործընթացում կիրառվող ծառայություններ
0301480 Կարճաժամկետ հոսպիտալացում  /ընդհանուր/ մեծ ԴԵՊՔ 34200 13700
0301481 Կարճաժամկետ հոսպիտալացում  /ընդհ./մեծ/ցեր. Ստաց ԴԵՊՔ 13680 5480
0301471 ԲՍՓՀ ուղեգրումով հետազոտում   /մեծ./ ախտորոշում 30000
0301472 ԲՍՓՀ ուղեգրումով հետազոտում   ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում /մեծ./ ախտորոշում 12000
0601460 կարճաժամկետ հոսպիտալացում  /ընդհանուր/ երեխա ԴԵՊՔ 56700 22700
0601461 կարճաժամկետ հոսպիտալացում  /ընդհանուր/ ցեր. ստաց. ԴԵՊՔ 22680 9080
0601451 ԲՍՓՀ ուղեգրումով հետազոտում   /երեխա/ ախտորոշում 30000
0601452 ԲՍՓՀ ուղեգրումով հետազոտում ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում /երեխա/ ախտորոշում 12000
1100006 Կարճաժամկետ կամ փոքր ծավալի կամ քիչ ծախսատարությամբ հիվանդանոցային բուժօգնություն (ԶԾ) ԴԵՊՔ  55000
1100007 Կարճաժամկետ կամ փոքր ծավալի կամ քիչ ծախսատարությամբ հիվանդանոցային բուժօգնություն ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում  (ԶԾ ) ԴԵՊՔ 22000

Ծանոթություն.
Սույն գները կիրառվում են 01/01/2019 թվականից մատուցվող ծառայությունների համար:

ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ Չափման միավոր

գինը

/ՀՀդրամ/
Տարափոխիկ /ինֆեկցիոն/ ծառայություն
1  86.10 ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1

Տարափոխիկ/ինֆեկցիոն/ հիվանդությունների բուժում մինչև 18 տարեկան երեխաներ /օտարերկրյա քաղաքացի/ 1օրը

1մ/օր 20500
2

Տարափոխիկ/ինֆեկցիոն/ հիվանդությունների բուժում մինչև 18 տարեկան երեխաներ /օտարերկրյա քաղաքացի/ 

ավատրված դեպք 184100
3

Տարափոխիկ/ինֆեկցիոն/ հիվանդությունների բուժում մեծահասակներ /օտարերկրյա քաղաքացիներ/ 1օրը

1մ/օր 14400
4

Տարափոխիկ/ինֆեկցիոն/ հիվանդությունների բուժում մեծահասակներ /օտարերկրյա քաղաքացիներ/

ավատրված դեպք 115400
5 Պետական պատվերի ցանկում չընդգրկված տարափոխիկ /ինֆեկցիոն/ հիվանդությունների բուժում 1 օր 1մ/օր 14400
6

Տարափոխիկ/ինֆեկցիոն/ հիվանդությունների բուժում ցերեկային ստացիոնար /օտարերկրյա քաղաքացիներ,պետական պատվերի ցանկում չընդգրկված/ 1օրը

1մ/օր 8200
7 Առաջնակի հիվանդների հետազոտություն հիվանդանոցային պայմաններում ախտորոշման ճշտման նպատակով / ինֆեկցիոն/ 1 օրը 1մ/օր 14400
8 Տուբերկուլյոզի հետազոտություն ախտորոշման ճշտման նպատակով / առանց ուղեգրմամբ և օտարերկրյա քաղաքացիներ/ 1 օրը       1մ/օր 14400
ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Լաբորատոր գործիքային ախտորոշիչ ծառայություններ
2  86.90 ՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արյունաբանական հետազոտոթյուններ
1 Արյան ընդհանուր հետազոտություն 1հետազոտություն 1000
Արյան կենսաքիմիական հետազոտություններ
2 Գլյուկոզա արյան մեջ 1հետազոտություն 800
3 Ընդհանուր սպիտակուց 1հետազոտություն 800
4 Կրեատինին 1հետազոտություն 1000
5 Միզանյութ 1հետազոտություն 1100
6 Ընդհանուր բիլիռուբին ֆրեակցիաներով 1հետազոտություն 1000
7 ԱՍՏ 1հետազոտություն 800
8 ԱԼՏ 1հետազոտություն 800
9 Թիմոլային փորձի որոշում 1հետազոտություն 800
10 Պրոթրոմբինային ինդեքս 1հետազոտություն 1300
Էլեկտրոլիտներ
11

Կալիում

1հետազոտություն 1200
12 Ընդհանուր կալցիում 1հետազոտություն 1000
Իմոնուլոգիական հետազոտություններ
13 C-ռեակտիվ սպիտակուց 1հետազոտություն 1500
14 Ռևմատոիդ գործոն 1հետազոտություն 1500
Հեպատիտներ
15 Հեպատիտ B արագ թեսթ 1հետազոտություն 2500
16 Հեպատիտ C արագ թեսթ 1հետազոտություն 3000
Մակաբույծներ
17 Մալարիայի ախտորոշում հաստ կաթիլի միջոցով 1հետազոտություն 1200
Կլինիկական հետազոտություններ
18 Մեզի ընդհանուր հետազոտություն միկրոսկոպիայով 1հետազոտություն 1000
19 Ճիճվակրություն 1հետազոտություն 1000
20 Կղանքի ընդհանուր քննություն 1հետազոտություն 1000
21 Խորխի քննություն ԿԲ-ի նկատմամբ 1հետազոտություն 1200
Բակտերիոլոգիական քննություն
22 Կղանքի հետազոտություն դիսբակտերիոզի վերաբերյալ 1հետազոտություն 4700
23 Կղանքի բակտերիոլոգիական հետազոտություն 1հետազոտություն 1500
24 Արյան հետազորություն ստերիլիության վերաբերյալ 1հետազոտություն 2000
Արյան սերոլոգիական հետազոտություն
25 Բրուցելյոզ / Ռայթ Խեդդելսոն/ 1հետազոտություն 3500
26 Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ 1հետազոտություն 3500
Մեզի հետազոտություն բակտերոլոգիական եղանակով
27 Մեզի ցանքս 1հետազոտություն 1500
Միկրոֆլորայի հետազոտություն բակտերիոլոգիական եղանակով
28 Խորխի բակտերիոլոգիական հետազոտություն 1հետազոտություն 1500
29 Բակտերիոլոգիական հետազոտություններ առանց հակաբակտերիալ զգայունության որոշման (բկանցք, հեշտոց, քիթ, մեզ, այլ) 1հետազոտություն 1500
30  Ախտածին միկրոֆլորայի վերաբերյալ հակաբիոտիկների զգայունության որոշում/ մինչև 4 հակաբիոտիկների նկատմամբ 1հետազոտություն 1500
Ֆունկցիոնալ հետազոտություններ
3 86.22 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1 Սոնոգրաֆիկ մեկ հետազոտություն 1հետազոտություն 5000
2 Ռենտգենոգրաֆիա մեկ նկար, ժապավեն 30x40 1հետազոտություն 3500
3 Ֆլյուրոգրաֆիա 1հետազոտություն 2500
4 Բժշկական խորհրդատվություն
1 Բժշկական խորհրդատվություն 1այց 5000
Ոչ բուժական բնույթի ծառայություններ
5 86.10 ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1 Հիվանդի մոտ 2-րդ խնամող 1 օրը 1օր 1000
2 Արխիվային փաստաթղթերի մեկ կրկնօրինակի տրամադրում 1 քաղվածք 1000
3 Վճարովի հիվանդասենյակ մինչև 10 օր 1 դեպք 10000
4 Վճարովի հիվանդասենյակ 10 օրից ավել յուրաքանչյուր օրը  1օր 1000

20.03.2019թ
 

Copyright © 2011Powered and designed by Gevorg Sargsyan & Hayk Danielyan